Năm học 2018 - 2019

Đăng nhập

Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Chuyên đề

Cập nhật lúc : 19:01 02/11/2015  

KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên năm học 2015-2016

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẬN CẨM LỆ

              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT   NAM

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

            TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ QUYỀN

 

Số :      /KH-NQ

Khuê Trung, ngày      tháng 9  năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên năm học 2015 – 2016

 
   

 

 

Tiếp tục thực hiện công văn số 39/KH-PGDĐT ngày 17 tháng 9  năm 2013 của Phòng GDĐT Cẩm Lệ về việc tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trong năm học 2013-2014 và các năm học tiếp theo; Trường Tiểu học Ngô Quyền xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trong năm học 2015-2016 cụ thể như sau:

 

        I. Mục đích

 

1. Cán bộ quản lý, giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế-xã hội; bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của quận về đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

 

          II. Đối tượng bồi dưỡng

 

Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên (sau đây gọi chung là giáo viên) đang giảng dạy tại trường Tiểu học Ngô Quyền.

Các trường hợp CBQL, giáo viên được miễn, giảm, hoãn thực hiện kế hoạch BDTX sẽ do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể trên cơ sở đề xuất của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cẩm Lệ.

 

        III. Nội dung, thời lượng BDTX

 

         Nội dung BDTX được quy định trong Chương trình BDTX do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cho mỗi cấp học, ngành học.

 

          Tổng thời lượng BDTX đối với mỗi giáo viên là 120 tiết/ năm học, bao gồm:

 

          1. Khối kiến thức bắt buộc

1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: Gồm những nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học: khoảng 30 tiết/ năm học.

- Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước; Quan điểm đường lối phát triển giáo dục và đào tạo; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015;

- Bồi dưỡng  các chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tổng kết 30 năm đổi mới và những nội dung cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình đại hội XII của Đảng;  Một số tình hình thời sự quốc tế, trong nước và thành phố Đà Nẵng; Đạo đức Nhà giáo; Luật Khiếu nại và Tố cáo; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Bảo vệ môi trường 2014 và ứng phó BĐKH.

 

1.2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.

ơ

1.2.1. Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục tiểu học và các văn bản chỉ đạo cấp tiểu học (3 tiết)

       - Chuyên đề 1: Nhiệm vụ năm học 2015-2016; công tác trọng tâm năm học 2015-2016 của Ngành (tháng 10/2015);

 

- Chuyên đề 2: Nghị quyết số 29 của chính phủ về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (tháng 10/2015);

 

          1.2.2. Công tác chuyên môn, chủ nhiệm và hoạt động NGLL (27 tiết)

 - Chuyên đề 3- TH 9:  Hướng dẫn tư vấn cho học sinh tiểu học

 - Chuyên đề 4- TH 35: GVCN trong các hoạt động ở tiểu học

 - Chuyên đề 5- TH 38: Nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động NGLL ở tiểu học

 - Chuyên đề 6- TH 41: GD kĩ năng sống qua các Hoạt động giáo dục

          2. Khối kiến thức tự chọn (Nội dung bồi dưỡng 3): 60 tiết/năm học/giáo viên.

          Bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên. Căn cứ nhu cầu của cá nhân, khối kiến thức tự chọn trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên ban hành kèm theo các Thông tư tương ứng; giáo viên tự lựa chọn các mô đun bồi dưỡng.

Bảng tổng hợp nội dung bồi dưỡng 3 theo kế hoạch của từng cá nhân CBGV (có phụ lục đính kèm).

 

IV. Hình thc BDTX

 

1. Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ chuyên môn của nhà trường.

2. Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập bồi dưỡng thường xuyên; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng. Thời lượng, số lượng giáo viên học tập trong mỗi lớp bồi dưỡng tập trung do Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo quy định nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về mục đích, nội dung, phương pháp được quy định trong Chương trình BDTX, tài liệu BDTX.

3. Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).

 

          V. Đánh giá và công nhn kết quả BDTX

 

Thực hiện công văn số 39/KH-PGDĐT ngày 17  tháng 9  năm 2013 của Phòng GDĐT Cẩm Lệ.

 

          VI. Thời gian, tổ chức thực hiện

 

  1. 1.     Thời gian thực hiện

 

- CBGV lập kế hoạch gửi về Bộ phận chuyên môn (PHT)

- Lịch học cụ thể:

TT

Nội dung

 

Thời gian

học

Địa điểm, hình thức

Số tiết

1

Nội dung bồi dưỡng 1

 

Tháng 8 năm 2015

Học tập trung tại Hội trường UBND quận và Hội trường Quận ủy.

30

2

Nội dung bồi dưỡng 2

TH 9

Tháng 9/2015

Học tập trung tại trường, chuyên môn triển khai

7

Chuyên đề 1-2

Tháng 10/2015

Học tập trung tại trường, tự hoc

3

TH 35

Tháng 12/2015

Học tập trung tại trường, chuyên môn triển khai

6   

 

 

TH 38+41

Tháng 1-3 / 2016

Học tập trung tại trường, chuyên môn triển khai

14

3

Nội dung bồi dưỡng 3

 

Tháng 10/2015đến tháng

4 /2016

Học tập trung theo tổ chuyên môn, tự học

60

4

Tổ chức đánh giá kết quả BDTX, tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên

 

Cuối tháng 4/2016

Tổ chuyên môn

Ban chỉ đạo

 

2. Tổ chức thực hiện

         2.1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng:

         - Phê duyệt kế hoạch BDTX hằng năm của giáo viên; xây dựng kế hoạch BDTX của trường, báo cáo kế hoạch của đơn vị cho phòng GD&ĐT hằng năm.

         - Theo dõi, quản lý và kiểm tra, đôn đốc, xác nhận vào sổ kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên kết quả tự học, tự bồi dưỡng theo kế hoạch đã đăng ký của giáo viên trong đơn vị.

2.2. Trách nhiệm của giáo viên

Nghiên cứu kỹ chương trình BDTX cho từng cấp học, bậc học để xây dựng kế hoạch BDTX hàng năm của cá nhân. Kế hoạch BDTX của cá nhân có xác nhận của tổ chuyên môn, hiệu trưởng nhà trường phê duyệt.

Đăng ký và thực hiện đầy đủ nội dung kế hoạch BDTX hàng năm. Mỗi giáo viên đều phải có sổ kế hoạch bồi dưỡng, trong đó ghi đầy đủ kết quả tự bồi dưỡng, khi hoàn thành có xác nhận của hiệu trưởng nhà trường.

2.3. Một số vấn đề khác

- Lãnh đạo nhà trường tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên các chuyên đề vào các buổi họp HĐSP, họp chuyên môn cấp.

- Các tổ chuyên môn tiếp tục tổ chức bồi dưỡng thêm cho giáo viên chuyên đề trong các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn để rút kinh nghiệm.

- Trong mỗi tổ, tổ trưởng chuyên môn chủ trì thảo luận với các thành viên của tổ để chọn lựa phân công biên soạn tài liệu và báo cáo viên trong các chuyên đề.

Trên đây là kế hoạch tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trong năm học 2015-2016 của trường Tiểu học Ngô Quyền. Lãnh đạo nhà trường yêu cầu CBGV, tổ chuyên môn nghiêm túc tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc các tổ  báo cáo về Lãnh đạo nhà trường  để có hướng giải quyết kịp thời./.

 

Nơi nhận:

- BGH;

- 5 TTCM;       

- Lưu: VT, PHT(7)       .

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Đặng Thị Thùy Liên

                                                                                          

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách tài liệu bồi dưỡng khối Tiểu học (mật khẩu mở tài liệu:123456):

TH1: Một số vấn đề tâm lý học dạy học ở tiểu học, những giải pháp sư phạm

TH2: Đặc điểm tâm lí của học sinh dân tộc ít người, học sinh có nhu cầu đặc biệt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

TH3: Đặc điểm tâm lý của học sinh yếu kém, học sinh cá biệt, học sinh giỏi và năng khiếu

TH4: Môi trường dạy học lớp ghép

TH5: Tổ chức học tập cho học sinh ở lớp ghép

TH6: Kế hoạch dạy học ở lớp ghép

TH7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện

TH8: Thư viện trường học thân thiện

TH9:Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh tiểu học

TH10: Giáo dục hòa nhập

TH11: Tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ có khó khăn về nghe

TH12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học

TH13: Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực

TH14: Thực hành thiết kế bài học theo hướng dạy học tích cực

TH15: Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học

TH16: Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở tiểu học

TH17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học

TH18: Lắp đặt, bảo quản thiết bị dạy học ở tiểu học

TH19: Tự làm đồ dùng dạy học ở tiểu học

TH20: Kiến thức, kĩ năng tin học cơ bản

TH21: Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft Powerpoint trong dạy học

TH22: Sử dụng phần mềm giáo dục để dạy học ở tiểu học

TH23: Mạng Internet - Tìm kiếm và khai thác thông tin

TH24: Đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

TH25: Các kĩ thuật bổ trợ trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

TH26: Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

TH27: Kiểm tra đánh giá bằng nhận xét thể chất

TH28: Kiểm tra, đánh giá các môn học bằng điểm số

TH29: Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

TH30: Hướng dẫn áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở tiểu học trong điều kiện thực tế ở ViệtNam

TH32: Dạy học phân hóa ở tiểu học

TH33: Thực hành dạy học phân hóa ở tiểu học

TH34: Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học

TH35: Giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động ở trường tiểu học

TH36: Kỹ năng giải quyết các tình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh của người giáo viên chủ nhiệm

TH37: Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học

TH38: Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học

TH39: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học

TH40: Thực hành giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học

TH41: Giáo dục kĩ năng sống qua các hoạt động giáo dục

TH42: Thực hành Giáo dục kĩ năng sống trong một số hoạt động ngoại khóa ở tiểu học

TH43: Giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở tiểu học

TH44: Thực hành Giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở tiểu học

TH45: Xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượt xem : 693